ใบรับรองคุณภาพ | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

Certificate Detail

ใบรับรองคุณภาพ

มอก.ของบริษัทศุภริช

ใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้ บริษัท ศุภริช จำกัด แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น ตามรายละเอีดยแนบท้ายใบอนุญาตที่ ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น มาตรฐานเลขที่ มอก. 1288-2538